Wapenveld.nu
Rabobank en Van der Zee steunen SRW

Hsrwet Rabofonds Noord Veluwe en de Ir. R.R. van der Zee stichting hebben elk een bijdrage van 2.500 euro geleverd voor een onderzoek naar de landgoederenzone in Wapenveld. Dit op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) dat hiervoor ook een bijdrage kreeg van de provincie Gelderland. Tenslotte betalen ook de deelnemende landgoedeigenaren. Dit onderzoek vloeit voort uit de Landschapsbiografie Wapenveld die de SRW eerder liet maken. Het in stand houden van landgoederen is moeilijk. Omdat de provincie Gelderland grote waarde hecht aan het behoud van landgoederen, kon de SRW een subsidie van 15.000 euro krijgen voor een onderzoek. Dat wordt uitgevoerd door Martijn Horst van Cultuurland Advies uit Wapenveld. Doel is om te komen tot een landgoederenvisie en een uitvoeringsprogramma. Daarbij worden mogelijkheden verkent als het gebruik door zorgpartijen, ontsluiting voor recreatie en toerisme en bijvoorbeeld het gebruik van biomassa. Voorzitter Roel Docter van de SRW was enthousiast over de medewerking van financiers als de Rabobank en de Ir. R. R. van der Zeestichting. “Co-financiering was een eis van de provincie Gelderland en daar kunnen we op deze manier aan voldoen. Hopelijk kunnen we bouwstenen aandragen voor het behoud en de ontsluiting van deze prachtige gebieden voor de toekomst”, aldus Docter.   De verwachting is dat Martijn Horst het onderzoek eind september af kan ronden waarna een presentatie volgt.

 
Fietstocht Veluwekroon

molendag2014Kom met eigen ogen zien dat Veluwekroon de wind in de zeilen heeft. Dat is de uitnodiging die geldt voor zaterdag 9 mei, de nationale Molen- en Gemalendag. Op acht locaties in de gemeente Heerde is er die dag een open huis van 10.00 tot 15.00 uur. En voor wie sportief wil bewegen is er een fietstocht van circa 22 km die de projecten verbindt.

Op tal van plaatsen wordt onder de naam gebiedsontwikkeling Veluwekroon, gewerkt aan projecten waarbij provincie Gelderland, gemeente Heerde en Waterschap Vallei en Veluwe miljoenen investeren in de gemeente Heerde. Op initiatief van Vrieze’s Erfgoed, is een fietsroute uitgezet door het gebied. Die voert ook door het Wapenvelder Broek waar de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld wordt aangelegd. Opgenomen zijn een achttal interessante locaties die allemaal geopend zijn. Niet alleen de deelnemers aan de fietstocht zijn hier welkom. Aan iedere bezoeker wil men graag tekst en uitleg geven over hun project of onderneming.

Het gaat om de locaties Vrieze’s Erfgoed, de gemalen Veluwe en Pouwel Bakhuis, de Hervormde kerk in Vorchten, de mölle van Bats en winkel Flod in Veessen, het rustpunt Landhuis Oldenbelt, komkommerkwekerij Doorn, Erve IJzerman en het Raadhuis aan het nieuwe plein in Wapenveld. Fietstocht Starten voor de fietstocht kan van 10.00 tot 12.00 uur op Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld. Dankzij een bijdrage van de aannemerscombinatie IJsselweide kost deelname aan de fietstocht maar 1,50 euro. Deelnemers krijgen op vertoon van de fietsroute een gratis pannenkoek bij één van de molens. De genoemde locaties zijn allen van 10.00 tot 15.00 uur geopend voor het publiek.

Activiteiten Vrieze’s Erfgoed: hier zijn het bezoekerscentrum, de streekwinkel en de bijenstal geopend en is molen de Vlijt in bedrijf. En: de vrijwilligers bakken pannenkoeken. Van 11.00 tot 14.00 uur is er een proeverij streekproducten met culinair gastvrouw Edith Westendorp van Eetit.

Gemalen Veluwe en Pouwel Bakhuis: in het gemaal Veluwe is het informatiecentrum Hoogwatergeul van het Waterschap Vallei en Veluwe te bezoeken terwijl ook het historische gemaal Pouwel Bakhuis opengesteld is.

Hervormde kerk Vorchten: de kerk is te bezichtigen en er is een presentatie van het multifunctionele centrum, de speelvoorziening en ontwikkeling kerkenpaden te zien.

Mölle van Bats: de molen is te bezichtigen evenals de Stoom van Jan en ook is winkel Flod is geopend. Het molencomité Veessen bakt pannenkoeken.

Landhuis Oldenbelt: het Rustpunt, de Bomenkijktuin en de expositieruimte is geopend en men kan een korte wandeling maken over de kwekerij Bisschoff Tulliken.

Komkommerkwekerij Doorn: de winkel met een ruim aanbod van natuurlijk komkommers, veel verse groente en streekproducten is open.

Erve IJzerman: De IJsselhoeve heeft nieuwe daken gekregen en bezoekers kunnen de stand van zaken voor wat betreft de restauratie bekijken. Verder is de boerderij is te bezichtigen inclusief de bijzondere rosmolen.

Raadhuis centrum Wapenveld: de herinrichting van het centrum is afgerond en de Dorpsraad geeft hierover en over de opening op 8 juni door Commissaris van de Koning Clemens Cornielje tekst en uitleg. Voor informatie zie ook www.molendevlijtwapenveld.nl.

 
Devotiefestival krijgt navolging in de regio

Binnen de gemeenten Heerde en Hattem hebben een aantal organisaties en particulieren zich gevonden rond het thema Moderne Devotie. Zij gaan aanhaken aan het Devotiefestival dat in het Hemelvaartsweekend van 13 tot en met 17 mei wordt gehouden. In zeven gemeenten langs de IJssel zullen dan activiteiten worden gehouden. De samenwerking was de uitkomst van een overleg op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW). Aanwezig waren vertegenwoordigers van pastoraal centrum De Hezenberg, Rond Uit Hattem, ‘s Heerenhof uit Heerde, de SRW en Vrieze’s Erfgoed uit Wapenveld, enkele particulieren en Mink de Vries als coördinator van het Devotiefestival. Dat wordt in de hele IJsselstreek gehouden en er staan activiteiten gepland in Zwolle, Deventer, Zutphen, Kampen, Doesburg, Hasselt en dus wellicht ook in de gemeenten Hattem en Heerde. De Moderne Devotie (modern geloof) ontstond eind 14e eeuw onder leiding Geert Groote terwijl Thomas a Kempis een van de bekendste volgelingen is. Het was een beweging die vooral aandacht vroeg voor gemeenschapszin en streed tegen uitwassen van macht en rijkdom. Dat samen dingen doen willen de organisatoren uit Hattem en Heerde gaan vertalen in activiteiten. Afgesproken is dat elke organisatie activiteiten gaat ontplooien die dan aan elkaar geknoopt worden. Binnenkort volgt een vervolgoverleg. Organisaties of particulieren die ook aan willen haken, kunnen contact opnemen met de SRW via tel. 038-4479051.

 
Boeiend jaar voor complex Erve IJzerman

Er staat Wapenveld een boeiend jaar te wachten rond het complex Erve IJzerman in Wapenveld. Dat blijkt uit de presentatie van de nieuwe stichting ‘Erve IJzerman’. Deze heeft de taak van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) overgenomen die het initiatief nam voor aankoop en behoud van het complex.

Het nieuwe stichtingsbestuur onder leiding van voorzitter Aart van Ommen komt niet in een gespreide beddestee om in de stijl van de boerderij te blijven, maar heeft veel waardering voor het werk dat door de SRW is verzet. “We stappen eigenlijk in een rijdende trein. Ik geef het je te doen om in deze tijd de financiering van de aankoop en projectfinanciering rond te krijgen en allerlei partijen te interesseren om mee te doen”, aldus van Ommen.

Onderzoek door studenten

De nieuwe stichting heeft inmiddels de eerste stappen voor het vervolg gezet. Eind februari gaat een groep studenten van de Christelijke Agarische Hoogeschool Dronten aan de slag met een onderzoek. “De opdracht is om de mogelijkheden te verkennen om door herbestemming het complex met een gezonde exploitatie duurzaam te behouden. Dan kun je denken aan zaken als een ‘levend’ zuivelmuseum, verblijfsrecreatie en samenwerking met partners in de zorg of het onderwijs. Maar de studenten hebben de vrije hand dus wie weet met welke verrassende oplossingen ze nog komen”, aldus van Ommen.

Openstelling

De stichting gaat verder de mogelijkheden onderzoeken om in het toeristenseizoen 2013 tot openstelling van het complex te komen. “Het is natuurlijk prachtig om rond te dwalen in een complex waar de tijd heeft stil gestaan. Daarbij krijgen we medewerking van stichting Zuivelmuseum De Melkmaten die objecten gaat exposeren. Hiermee kunnen we ook al het nodige geld genereren”, legt van Ommen uit.

Het geluid van...

Via die eigenaar van het complex Boerderij en Landschap (B&L) is ook een bijzondere activiteit geregeld. Productiehuis Oost Nederland gaat in de zomer van 2013 voorstellingen verzorgen met het project ‘Het Geluid van’.  B&L heeft overigens al meer zaken geregeld. Zo is van de Rijksdienst voor Monumentenzorg een subsidie van 15.000 euro ontvangen voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties om verval te voorkomen.  Met spanning wacht men ook op de uitslag van de selectiecommissie voor het programma ‘Restauratie’ van Omroep MAX. Als Erve IJzerman wordt uitgekozen zal de restauratie van met name het deel dat nodig is voor de bereiding van de dagelijkse voeding,  gerestaureerd worden. Dat zou betekenen dat de karnton, de bakoven en het open vuur weer gebruikt kunnen worden. De uitslag wordt in de loop van januari verwacht. “Ook zijn we in overleg met de stichting Landschapsbeheer Gelderland om alvast een inrichtingsplan voor het erf te maken”, vertelt van Ommen. De voorzitter verwacht dat men in de zomermaanden kan gaan praten over een vervolg. “Dan moet het onderzoek van de studenten van de CAH Dronten zijn afgerond en kunnen we onze verdere doelen bepalen”, aldus Aart van Ommen.

 
Erven IJzerman

Het complex Erven IJzerman in Wapenveld is door Boerderij en Landschap en Stichting Erven IJzerman in beeld gebracht voor het tv-programma ‘Restauratie’ dat wordt gemaakt in opdracht van Omroep MAX.

Voorgedragen is het idee om die onderdelen te restaureren die nodig waren voor de dagelijkse voedselvoorziening van de bewoners. Het gaat dan om de  restauratie van een historische boerenwagen om melkbussen te vervoeren, de rosmolen en karnton en het stookhok met het open vuur. Samen met de nog intacte bakoven, kan dan het dagelijkse voedsel weer bereid worden op een manier zoals  rond 1900 net na de bouw van de boerderij, gebruikelijk was. “We zien als afsluiting van onze inbreng in het programma ‘Restauratie’ een mooi beeld voor ons. Met de gerestaureerde melkwagen kan dan melk in bussen worden opgehaald, er kan gekarnd worden om boter te bereiden voor het vers te bakken brood en van de karnemelk die over blijft na het karnen, kan op het open vuur pap gekookt worden”, vat Jan Nitrauw het idee samen.  Volgens Nitrauw kan zo ook op een boeiende manier de verbinding met het heden gemaakt worden waarin er weer sprake is van veel aandacht voor lokale producten en past dit helemaal in het Cittaslow-concept van de gemeente Heerde.

Programmamaakster Henriette le Maitre van Endemol is de afgelopen week op bezoek geweest en heeft zich uitvoerig laten voorlichten over het complex. Dit onder andere door directeur Cees Koomen van Boerderij en Landschap en Ronald Schoonhoven van bouwbedrijf Van Laar Zwerus. Henriette gaat het Wapenveldse project indienen bij de keuzecommissie voor het programma ‘Restauratie’. In het verleden is het programma uitgezonden door AVRO en SBS6. Toen konden deelnemende monumenten uiteindelijk een miljoen euro winnen. Deze formule is nu gewijzigd. Omroep MAX wil een serie van acht afleveringen maken waarin telkens twee monumentale panden in beeld komen. Ieder pand krijgt een bijdrage van de BankGiro Loterij en kennis aangeboden van experts. In het project Erven IJzerman gaat het bijvoorbeeld om het vinden van de juiste houtsoorten voor de restauratie van de rosmolen. De karnton bij de rosmolen is helemaal verdwenen. Maar ook de restauratie van de boerenwagen zal specifieke kennis vragen als het herstellen van de spaken en het leggen van de ijzeren hoepel om de wielen. “We hopen dat er op deze manier bij de Erven IJzerman sprake is van een uitdagend project voor deelname aan het programma”, aldus Jan Nitrauw. Begin 2013 wordt bekend of de Erven IJzerman voor deelname is uitgekozen.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 8