Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Ondernemersvereniging Wapenveld, ingeschreven onder KvK nummer 40101448

Ondernemersvereniging gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Ondernemersvereniging Wapenveld geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Ondernemersvereniging Wapenveld niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Ondernemersvereniging Wapenveld is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt via het contactformulier.

 

Privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het meedoen aan acties waarbij uw persoonsgegevens worden gevraagd, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere commerciële doeleinden.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij verwerken deze gegevens voor het uitreiken van gewonnen prijzen. Om winnaars te benaderen worden namen ook in de plaatselijke krant vermeld.

Cookies

Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaartermijnen voor kansspelen van 1 jaar.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ondernemersvereniging Wapenveld
Betreft: Privacyrechten
p/a Hogestraat 2
8191 LL Wapenveld